کاربرد چسب سیلیکون مناسب برای درزگیری

مشاهده

کاربرد چسب سیلیکون مناسب برای درزگیری

مشاهده

کاربرد اصلی: به عنوان چسب و درزگیر عمومی در صنعت ساختمان

مشاهده

محصولی خمیری، بیرنگ، دو جزئی و بر پایه اپوکسی می

مشاهده

چسب زه اتومبیل غفاری نوعی چسب و درزگیر خمیری شکل

مشاهده

ویژگی های کلی محصول محصولی خمیری شکل، دوجزئی و بر پایه

مشاهده

از محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه می

مشاهده

خواص چسب: ثبات بالا در نگه داری

مشاهده

چسب Ox محصولی دو جزئی بر پایه مونومر های آکریلاتی

مشاهده

از محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه می

مشاهده

از محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه می

مشاهده

از محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه می

مشاهده

از محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه می

مشاهده

از محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه می

مشاهده

از محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه می

مشاهده

از محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه می

مشاهده